Створення: 18.02.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 24/03/2015

Приватне акціонерне товариство «Спрецбуд-Херсон» скликає загальні збори акціонерів 24.03.2015р. о 16.30 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Баку, 10, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2013-2014р.р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013-2014р.р.
 5. Переобрання наглядової ради та ревізора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 18.03.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Святенко Є.А.

Реєстрація учасників зборів 24.03.15 з 16.10 до 09.25 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2014р./2013р.):

 • Усього активів 3600/3519.
 • Основні засоби 176/190.
 • Запаси 124/130.
 • Сумарна дбт заборгованість 2460/2413.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 37/5.
 • Власний капітал 785/796.
 • Статутний капітал 20/20.
 • Непокритий збиток -124/-113.
 • Поточні зобов’язання 2815/2723.
 • Чистий збиток -60/17.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 33(2037) від 18.02.15.