Створення: 25.09.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/10/2013

Приватне акціонерне товариство «Спрецбуд-Херсон» скликає загальні збори акціонерів 29.10.2013р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.Баку, 10, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Звіт про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки Ревізора.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.10.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників зборів 29.10.13 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

Усього активів 66/111.

Основні засоби 54/57.

Сумарна дебіторська заборгованість 11/47.

Грошові кошти та їх еквіваленти 2/7.

Нерозподілений прибуток (42)/(32).

Статутний капітал 19682/19682.

Поточні зобов’язання 57/90.

Збиток -1/-11.

Кількість акцій 13121/13121.

Чисельність працівників 10/10.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 180(1684) від 25.09.13.